AVAILABLE COURSES

 

LATEST POST

News

สัมมนาพิเศษ “Coaching and Mentoring for Leadership development การพัฒนาภาวะผู้นำด้วยกระบวนการโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยง”

16 กรกฎาคม 2558 เวลา 9:00 – 16:30 น. ณ ห้องสุขุมวิท 1 & 2 ชั้น 3 โรงแรมเดอะแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ (BTS นานา)


 

Testimonials

“ชีวิตหลังเกษียณสำคัญมากสำหรับผม  การที่ได้เข้ามารับการโค้ช ทำให้ผมรู้สึกไม่เคว้งคว้าง มีจุดมุ่งหมายในการวางแผนการดำเนินชีวิต ปัจจุบัน ผมมีธุรกิจส่วนตัวในวัยเกษียณที่ประสบความสำเร็จ สร้างงาน และสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้เป็นอย่างดีครับ”

คุณเนื่อง เหลื่อมทองหลาง

“สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงที่เราสับสน จะทำให้โลกของเราเป็นสีเทา และสีเทานี้เองที่ทำให้เรามองเห็นเส้นทางของชีวิตไม่ชัดเจน การโค้ชทำให้น้อยหน่ามีความมั่นใจในการตัดสินใจมากขึ้น และทำให้ตนเองรู้สึกมีพลังที่จะลุยหน้าต่อไป โดยไม่ลังเล เพราะน้อยหน่ารู้สึกว่า เมื่อเรามีเป้าหมาย เราตัดสินใจ และเรามีแผน ทุกอย่างต้องเป็นไปได้”

คุณนพลักษณ์  ไกรวาสชัยวงษ์

“การโค้ชทำให้ผมรู้ทิศทางในการปรับตัวเองให้เข้ากับคนอื่น ๆ ได้ง่าย สามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เข้าใจคนอื่นมากขึ้น ซึ่งประโยชน์ที่เกิดขึ้นไม่เพียงแต่จะสามารถสร้างสัมพันธภาพที่ดีในที่ทำงาน แต่ยังส่งผลไปถึงครอบครัวด้วยครับ”

คุณพิสุทธิ์ ลลิตรุ่งโรจน์

ดร.ฐิติวรรณ สินธุ์นอก ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากร จัดฝึกอบรมตามหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อพัฒนาทักษะการโค้ช การเป็นพี่เลี้ยง การทำงานเป็นทีม การคิดเชิงระบบ

Share:
Share This