สัมมนาพิเศษ “Coaching and Mentoring for Leadership development การพัฒนาภาวะผู้นำด้วยกระบวนการโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยง”

พนักงานระดับบริหาร จัดเป็นแรงผลักดันที่สำคัญต่อการปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายและนโยบายของบริษัท ผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพจึงต้องมีความสามารถในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource Development) ให้สามารถทำงานได้เต็มศักยภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อผลสำเร็จของงาน ซึ่งผู้บริหารจำเป็นจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวความคิด กลยุทธ์ การบริหารบุคคลที่ทันสมัย เพื่อให้เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเอง สามารถให้การโค้ช (Coaching) การสอนงาน (Job Instruction)
การเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring) และสามารถสื่อสาร(Communication) กับผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีกำลังใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงานที่บริษัท

16 กรกฏาคม 2558
เวลา 9:00 – 16:30
ณ ห้องสุขุมวิท 1 & 2 ชั้น 3 โรงแรมเดอะแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ (BTS นานา)
 11038575_1008668835825087_718018135594844037_n  11351321_1008668832491754_2265891117443735087_n
Share:
1
News

Comments

  • Link
    ตอบกลับ

    Through my experiences, I have learned that mentoring differs from coaching in that it s generally for a longer period of time and focuses on developing the individual holistically for the

Share This