Name : Dr. Sopone  Phukowluan , Ph.D ดร.โสภณ ภูเก้าล้วน

ตำแหน่งปัจจุบัน

1. อาจารย์พิเศษโครงการปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2. อาจารย์พิเศษสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โครงการบัณฑิตศึกษา นานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา
3. กรรมการประจำสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
4. ผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5. ที่ปรึกษา บริษัทเวิร์คพอยส์ เอนเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)


การศึกษา

1.ปริญญาตรี กศ.บ.
– วิทยาลัยการศึกษาบางแสน
2. ปริญญาโท MA
– SOCIAL PSYCHOLOGY ,UNIVERSITY OF TEXAS, AUSTIN,TEXAS, U.S.A.
3. ปริญญาโท MA
– EDUCATIONAL PSYCHOLOGY ,UNIVERSITY OF COLORADO,BOULDER,COLORADO ,U.S.A.
4. ปริญญาเอก Ed.D.
– EDUCATIONAL ADMINISTRATION ,UNIVERSITY OF COLORADO ,BOULDER ,COLORADO ,U.S.A.
5. ปริญญาเอก Ph.D.
– MANAGEMENT PSYCHOLOGY ,UNIVERSITY OF MINNESOTA, MINNEAPOLIS, MINNESOTA ,U.S.A.

ประสบการณ์

1. ผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรม กองทัพอากาศสหรัฐ (8 ปี)
2. หัวหน้าแผนกพัฒนาพนักงาน บริษัทในเครือซีเมนต์ไทย (3 ปี)
3. ผู้อำนวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (3 ปี)
4. ผู้ช่วยรองประธานกรรมการ (ทรัพยากรบุคคล) บริษัทโรบินสันกรุ๊ปออฟคัมปะนี (5 ปี)
5. กรรมการบริหาร (ทรัพยากรบุคคลและสำนักงาน) บริษัทเจริญศรีคอมเพล็กซ์  จำกัด (3 ปี)
6. กรรมการบริหาร บริษัทมีเดีย ออฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน) (3 ปี)
7. ผู้อำนวยการบริหาร  และพัฒนาบุคคล บริษัท ซัมมิทโอโตอินดัสตรีส์กรู๊ฟ จำกัด (2 ปี)
8. ที่ปรึกษา บริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จำกัด (3 ปี)
-บริษัท เซนโซ่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (5 ปี)
-บริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) (3 ปี)
-บริษัท แอ๊ดด้า (ประเทศไทย) จำกัด (3 ปี)
-บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (4 ปี)
-บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (4 ปี)
9. อาจารย์พิเศษประจำวิชา จิตวิทยาอุตสาหกรรม โครงการปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎ พระนคร

Name : Dr. Thawanhatai Sinthunok Ph.D.

ดร. ธวัญหทัย สินธุ์นอก Ph.D.

ตำแหน่งปัจจุบัน

1. ผู้จัดการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ฐิติลักษณ์ จำกัด
2. ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารสารสนเทศเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

profile

การศึกษา

1. ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) Bachelor of Communication Arts, B.Comm.Arts (Communication Arts) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2. ปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นศ.ม.) Master of Communication Arts มหาวิทยาลัยศรีปทุม
3. ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สารสนเทศศึกษา) (ปร.ด.) (Candidate) Doctor of Philosophy (Information Studies) Ph.D. (Candidate) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประสบการณ์

1. ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารและการโฆษณา บริษัท Dwarf Paradox Pty. Ltd.  (Australia) (5 ปี)
2. ผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรมระบบมวลชนสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ Integrated Intelligemce Development (7ปี)
3. ผู้จัดการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บริษัทฐิติลักษณ์ จำกัด (4 ปี)
4. ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารสารสนเทศเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรม (2 ปี)

Share: