สัมมนาพิเศษ “Coaching and Mentoring for Leadership development การพัฒนาภาวะผู้นำด้วยกระบวนการโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยง”

16 กรกฎาคม 2558 เวลา 9:00 – 16:30 น. ณ ห้องสุขุมวิท 1 & 2 ชั้น 3 โรงแรมเดอะแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ (BTS นานา)